17 Ocak 2015 Cumartesi

Evimizin bereketli olması için

Evimizin bereketli olması için büyüklerin tavsiyeleri şöyle:

1-     Namazı tadili erkan ile kılmak. Hadis- Şerifte “Bir adamı namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”(Ruhul Beyan) Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına düşer, tadili erkana riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur.


2-      Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın şükrü mal iledir. Yani zekat, malın şükrüdür. Ayeti Kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” (Sure-i İbrahim 7) buyurmuştur. Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,
3-     Sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i Şerif “Sabah uykusu rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmal etmemelidir. Rızıkların dağılması sabah namazından sonra olur. Manevî rızıkların dağılması ise ikindi namazından sonradır. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat etmelidir!
4-     Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadisi Şerif “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.”
5-     Duha namazına devam etmek. Duha namazı güneş doğduktan 25dakika sonra başlayıp öğle namazına 15 dakika kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 2 rekatlık nafile namazdır. Duha (teşekkür) yada işrak namazının ilahi ücretinin %75’i dünyada verilir. 
6-      Güneş doğarken 1 “Euzu”, 300 “besmele” ve 100 “salavat-ı şerife” okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin (nisaba malik) hale getirir.(Tefcirut Tesnim Sh.18)
7-      Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu Ekber) okumayı asla terke etmemek. Çünkü kelime-i tenzih (sübhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir.
8-      Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak. Duaya başlarken 3 kere “elhamdülillah” denilmesinde ki hikmet: Kul birinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ‘sana nimetlerimi artıracağım’der, üçüncü defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ise ‘kulumu affettim’der.
9-     Nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını toplamak ve tabağı sünnetlemek.

10- Sıkıntılı yada borçlu kimse her sabah 1000 defa " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " e devam ederse sıkıntılarından kurtulur. [Şir’a]


11- "Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder."


12- Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur.Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır


13- Kureyş suresini sofraya oturulduğunda yemek üzerine “Bismillahirrahmanirrahim" ile beraber okunursa ve ondan yenirse Allah(c.c) o yemeği bereketli ve mübarek kılar.


Hadislerde geçen bereketi celbeden dualar ise şöyle:

1-     Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:"Lâilâhe illâllâhü'l–melikü'l hakkulmübîn" derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.""Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ'dan ne isterse ona verir."
 2-     Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Selem sıkıntı ve borç içindeki bir ashabına, "Söylediğin zaman, Allah'ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?" deyince, Buyur öğret Yâ Resûlallah!"dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti.
"Allahümme innî eûzü bike mine'l hemmi ve'l hazen ve eûzü bike mine'l aczi ve'l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti'd–deyni ve kahri'r–ricâl" Bu Ashab diyor ki: Rasûlüllâh'ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti."

3-     Hazret-i Ali (rh.a) yardım isteyen birine "Cenâb-ı Peygamber Efendimizin bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de Yemen diyarındaki Sabır Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak öder" buyurmuşdur.

(Allahümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fazlike ammen sivâke)du'âsına devam etmesini tavsiye eder.

Manası: "Yâ Rabbi halal ni'metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl" demekdir.

 4-     Cenâb-ı Peygamber (S.A.S.) Efendimiz ashabın büyüklerinden Muâz-ibni Cebel (R.A.) Hazretlerini bir cum'a günü aralarında göremez, namazdan sonra onu bularak neden görünmediğini sorarlar; 

Cevaben: "Yâ Rasulallah, bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı vardı. Yüce katınıza doğru gelirken o borç beni huzurunuza gelmekden alıkoydu" der. O zaman Efendimiz (S.A.S.): "Yâ Muâz, sana bir dua öğreteyim de ona devam edersen, Sabir Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak onu ödemeği kolaylaştırır," buyurmuşlardır.
(Allahümme mâlike'l-mülki tü'ti'l-mülke men teşâü ve tenzi'ul-mülke mimmen teşâü ve tü'ızzü men teşâü ve tüzil-lü men teşâü bi yedikke'l-hayru inneke âlâ külli şey'in kadîr. Tûlicü'l-leyle fı'n-nehâri ve tûlicün-nehâre fı'1-leyli ve tuhri-cü'l-hayye min' el-meyyiti ve tuhricü'l-meyyite min'el-hayyi ve terzuku men teşâü bi gayri hısâb, Rahmâne'd-dünyâ ve'lâhireti ve rahî mehümâ, tu'tî men teşâü minhümâ ve temne'u men teşâü, irhamnî rahmeten tuğnîni bihâ an rahmeti men sivâk) duasını okumuşlardır.

Manası: "Allahım! Ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülk verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rızıklandırırsın." (Al-i İmran: 26, 27). "Ey dünya ve ahiretin en merhametlisi. Sen dilediğine dünya ve ahiret mülkünü verirsin. Bana öyle rahmet et ki, senden başkasının rahmetine muhtaç olmayayım."
  
5-     Cenâb-ı Peygamber (S.A.S.) Efendimiz, İsâ aleyhisselamın eshabına (birinizin dağ kadar altın borcu olsa bu dua ile Allaha yakarsın! Cenâb-ı Hak onu ödemesine yardım eder, buyurduklarını da Hazret-i Ebû Bekir's-Sıddîk (R.A.) haber vermişlerdir. Sabır Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak onu ödemeği kolaylaşdırır," buyurmuşlardır.

(Allâhümme fârice'l-hemmi ve kâşifel-ğammi, mucibe da'vet'il-muztarrîne. Rahmâne'd-dünyâ ve'1-âhirati ve rahîmehümâ, Ente terhamünî fe'rhamnî birahmetin, tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk).

Manası: "Ey üzüntüyü gideren, kederi dağıtan, çaresizlerin imdadına yetişen, dünya ve ahiretin rahman ve rahîmi olan Allahım! Bana öyle merhamet et ki, senden gayrinin rahmetine muhtaç olmayayım." demekdir.
Hazret-i Ebû Bekr-is-Sıddîk (R.A.) borcunun bir kısmı hâlâ zimmetinde bulunub da, çok rahatsız olduğu borçdan kurtulmak için bu duayı şerifi devamlı okumak sebebiyle, Cenâb-ı Hakkın kendisine büyük faydalar ihsan ederek borcunu ödediklerini haber vermişlerdir.
 
   Geri ödemesiz,kefilsiz ipoteksiz tüketim&borç kredisi gibi bu duaları ve tavsiyeleri hayatımıza yerleştirelim.En azından bir-iki tanesini okumayı alışkanlık haline getirelim ve sonucunu görelim.Dua müminin silahıdır.Biz isteyelim Allah c.c. inşAllah hakkımızda hayırlısını verecektir.Bir hanım olarak, evden en kolay ve zahmetsiz şekilde bütçeyi rahatlamanın yolu budur.Direk mülkün sahibinden uygun yolla,istemenmesini istediği şekilde istemek...

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...